Khối Tiểu học

10-11-2017

Lớp 1D - Dương Thị Minh Nụ chủ nhiệm

Lớp 1E - Lang Thị Mỹ Hảo chủ nhiệm

Lớp 1F - Dương Thị Nga chủ nhiệm

Lớp 2D - Trần Thị Huyền chủ nhiệm

Lớp 2E - Thầy Nguyễn Trần Sơn chủ nhiệm

Lớp 2F - Võ Thị Cẩm Xuyến chủ nhiệm

Lớp 3D - Nguyễn Thị Hằng chủ nhiệm

Lớp 3E - Nguyễn Thị Văn chủ nhiệm

Lớp 3F - Lưu Thị Hà chủ nhiệm

Lớp 3G - Võ Thị Yến chủ nhiệm


Lớp 4D - Hà Thị Diệu chủ nhiệm

Lớp 4E - Nguyễn Thị Lệ chủ nhiệm

Lớp 5D - Vũ Thị Loan chủ nhiệm

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy