Khối Tiểu học

10-11-2017

Lớp 1D - Nguyễn Thị Thơm chủ nhiệm


Lớp 1E - Dương Thị Minh Nụ chủ nhiệm


Lớp 1F - Lang Thị Mỹ Hảo chủ nhiệm


Lớp 1G - Cô Nguyễn Thị Chi chủ nhiệm


Lớp 2D - Cô Trần Thị Huyền chủ nhiệm


Lớp 2E - Cô Nguyễn Thị Hằng chủ nhiệm


Lớp 2F - Cô Dương Thị Nga chủ nhiệm


Lớp 3D - Cô Nguyễn Thị Lệ (thay cô Vũ Thị Loan nghỉ sinh) chủ nhiệm


Lớp 4D - Cô Trần Thị Thoa chủ nhiệm


Lớp 4E - Cô Hà Thị Diệu chủ nhiệm


Lớp 5D - Cô Dương Thị Minh Thùy chủ nhiệm

Bản quyền © 2019 Blue Sky Academy