Khối Tiểu học

10-11-2017

Lớp 1D - Dương Thị Minh Nụ chủ nhiệm

Lớp 1E - Lang Thị Mỹ Hảo chủ nhiệm

Lớp 1F - Nguyễn Thị Chi chủ nhiệm

Lớp 2D - Cô Trần Thị Huyền chủ nhiệm

Lớp 2E - Cô Nguyễn Thị Hằng chủ nhiệm

Lớp 2F - Cô Võ Thị Cẩm Xuyến chủ nhiệm

Lớp 2G - Thầy Nguyễn Trần Sơn chủ nhiệm

Lớp 3D - Cô Vũ Thị Loan chủ nhiệm

Lớp 3E - Cô Dương Thị Nga chủ nhiệm

Lớp 4D - Cô Nguyễn Thị Lệ chủ nhiệm

Lớp 5D - Cô Trần Thị Thoa chủ nhiệm

Lớp 5E - Cô Hà Thị Diệu chủ nhiệm

Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy