Hội đồng chuyên môn

13-09-2018

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Hiệu trưởng, phụ trách khối Phổ thông


Cô Trần Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng, phụ trách chương trình Cambridge


Cô Đàm Thị Mến - Phó Hiệu trưởng, phụ trách khối Mầm non


Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên - Phó Hiệu trưởng, phụ trách khối Mầm non


Cô Trần Thị Thoa - Phó Hiệu trưởng, phụ trách khối Tiểu học


Thầy Nguyễn Ngọc Dương - Giám đốc Truyền thông và sự kiện, Phụ trách khối Phổ thông

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy