Giáo viên Phổ thông

09-11-2017

Cấp Tiểu học có 14 giáo viên, gồm:

 1. Cô Trần Thị Thoa;
 2. Cô Dương Thị Minh Thùy;
 3. Cô Dương Thị Minh Nụ;
 4. Cô Nguyễn Thị Thơm;
 5. Cô Trần Thị Huyền;
 6. Cô Nguyễn Thị Lệ;
 7. Cô Phạm Thị Tú;
 8. Cô Vũ Thị Loan;
 9. Cô Hà Thị Diệu;
 10. Cô Lang Thị Mỹ Hảo;
 11. Cô Nguyễn Thị Hằng;
 12. Cô Dương Thị Nga;
 13. Nguyễn Thị Chi;
 14. Cô Nguyễn Thị Linh.

Cấp Trung học cơ sở có 10 giáo viên, gồm:

 1. Cô Đậu Thị Tâm;
 2. Cô Lê Thị Tân;
 3. Cô Phạm Thị Hương Giang;
 4. Cô Nguyễn Thị Hòa;
 5. Cô Trần Thị Thanh Trà;
 6. Cô Nguyễn Thị Ái Liên;
 7. Thầy Nguyễn Minh Nam;
 8. Cô Nguyễn Thị Minh Soa;
 9. Cô Lê Thị Hải Duyên;
 10. Cô Vương Thị Hoài Thanh.

Bản quyền © 2019 Blue Sky Academy