Giáo viên Phổ thông

09-11-2017

Cấp Tiểu học có 15 giáo viên, gồm:

 1. Cô Trần Thị Thoa;
 2. Cô Dương Thị Minh Nụ;
 3. Cô Trần Thị Huyền;
 4. Cô Nguyễn Thị Lệ;
 5. Cô Vũ Thị Loan;
 6. Cô Hà Thị Diệu;
 7. Cô Lang Thị Mỹ Hảo;
 8. Cô Nguyễn Thị Hằng;
 9. Cô Dương Thị Nga;
 10. Cô Nguyễn Thị Chi;
 11. Cô Nguyễn Thị Linh;
 12. Cô Nán Thị Hà;
 13. Cô Hoàng Thị Thoa;
 14. Cô Võ Thị Cẩm Xuyến;
 15. Thầy Nguyễn Trần Sơn.

Cấp Trung học cơ sở có 11 giáo viên, gồm:

 1. Cô Đậu Thị Tâm - Giáo viên Toán;
 2. Cô Lê Thị Tân - Giáo viên Văn;
 3. Cô Phạm Thị Hương Giang - Giáo viên Sinh học & Công nghệ;
 4. Cô Nguyễn Thị Hòa - Giáo viên Toán;
 5. Cô Trần Thị Thanh Trà - Giáo viên Toán;
 6. Cô Nguyễn Thị Ái Liên - Giáo viên Văn & Lịch sử;
 7. Thầy Nguyễn Minh Nam - Giáo viên Vật Lý;
 8. Cô Nguyễn Thị Minh Soa - Giáo viên Sinh học & Công nghệ;
 9. Cô Lê Thị Hải Duyên - Giáo viên Hóa học;
 10. Cô Vương Thị Hoài Thanh - Giáo viên Văn & GDCD;
 11. Cô Phạm Thị Huế - Giáo viên Địa lý.

Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy