Giáo viên Phổ thông

09-11-2017

Cấp Tiểu học có 14 giáo viên, gồm:

  1. Cô Trần Thị Thoa;
  2. Cô Dương Thị Minh Thùy;
  3. Cô Dương Thị Minh Nụ;
  4. Cô Nguyễn Thị Thơm;
  5. Cô Trần Thị Huyền;
  6. Cô Nguyễn Thị Lệ;
  7. Cô Phạm Thị Tú;
  8. Cô Vũ Thị Loan;
  9. Cô Hà Thị Diệu;
  10. Cô Lang Thị Mỹ Hảo;
  11. Cô Nguyễn Thị Hằng;
  12. Cô Dương Thị Nga;
  13. Nguyễn Thị Chi;
  14. Cô Nguyễn Thị Linh.

Cấp Trung học cơ sở có 10 giáo viên, gồm:

  1. Cô Đậu Thị Tâm;
  2. Cô Lê Thị Tân;
  3. Cô Phạm Thị Hương Giang;
  4. Cô Nguyễn Thị Hòa;
  5. Cô Trần Thị Thanh Trà;
  6. Cô Nguyễn Thị Ái Liên;
  7. Thầy Nguyễn Minh Nam;
  8. Cô Nguyễn Thị Minh Soa;
  9. Cô Lê Thị Hải Duyên;
  10. Cô Vương Thị Hoài Thanh.

Bản quyền © 2019 Blue Sky Academy