Giáo viên nước ngoài

09-11-2017


Bộ phận Giáo viên nước ngoài gồm có:

  1. Cô Trần Thị Hằng - Hiệu phó, quản lý chung;
  2. Cô Ivy Prenciona - Giáo viên English;
  3. Thầy Ruslan Sikorako - Giáo viên English;
  4. Cô Jusemie Ortelano (Cô Jing) - Giáo viên Science;
  5. Thầy Joemarie Caldito (Thầy Joe) - Giáo viên Mathematics;
  6. Thầy Ivan Jevdenijevic - Giáo viên English;
  7. Thầy Ferhat Dal - Giáo viên Science;
  8. Thầy Dylan Bushby - Giáo viên English;
  9. Thầy Marddie Cruz (Thầy Dee)- Giáo viên English.


Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy