Giáo viên nước ngoài

09-11-2017

Bộ phận Giáo viên nước ngoài gồm có:

  1. Cô Trần Thị Hằng - Hiệu phó, quản lý chung;
  2. Thầy Engie Tumulak - Giáo viên tiếng Anh;
  3. Cô Ivy Prenciona - Giáo viên tiếng Anh;
  4. Cô Juvy Comendador - Giáo viên tiếng Anh;
  5. Thầy Ruslan Sikirako - Giáo viên tiếng Anh;
  6. Thầy Samuel Desjadins - Giáo viên tiếng Anh;
  7. Cô Jusmie Ortanlo (Cô Jing) - Giáo viên Science;
  8. Thầy Nixon Astilero (Thầy Nick) - Giáo viên Mathematics;
  9. Thầy Joemarie Caldito (thầy Joe) - Giáo viên Mathematics.

Bản quyền © 2019 Blue Sky Academy