Giáo viên Chương trình Cambridge

09-11-2017


Bộ phận Giáo viên nước ngoài gồm có:

  1. Cô Trần Thị Hằng (Cử nhân sư phạm tiếng Anh) - Hiệu phó, quản lý chung;
  2. Cô Ivy Prenciona (Cử nhân sư phạm tiếng Anh) - Giáo viên English;
  3. Thầy Ferhat Dal (Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học) - Giáo viên Maths và Science khối Tiểu học;
  4. Thầy Marddie Cruz (Thạc sĩ giáo dục chuyên ngành tiếng Anh) - Giáo viên English;
  5. Cô Maria Kaiza Quilapio Katigbak (Cử nhân sư phạm tiếng Anh): Giáo viên English;
  6. Cô Katrina Anita Dunlap (Cử nhân Sinh lý học về con người): Giáo viên Science;
  7. Thầy Shawn Kelley (Cử nhân sư phạm Tiếng Anh): Giáo viên English;
  8. Cô Nguyễn Thụy Thanh Hà (Tiến sỹ chuyên ngành Toán): Giáo viên Maths.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy